Algemene Voorwaarden

nieoude betalende deze nog ziekte, 1. Aanmelding en inschrijving

Aanmelding vindt plaats via de mail of door het invullen van het formulier op onze website

2. Toelating en selectie

Voor toelating tot de training geldt als criterium, dat de persoon voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau worden gesteld. Door een bevestiging van de zijde van Character Training komt de plaatsing tot stand.

3. Inschrijfgeld en kosten

De prijs van de cursus staat op de website vermeld en/of is op aanvraag verkrijgbaar. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. De reiskosten van de woon- of verblijfsplaats van de cursist naar Hilversum en vice versa en de verblijfskosten tijdens de cursus komen geheel voor rekening van de cursist. De factuur voor de training sturen we na het afnemen van de eerste cursusdag. Het staat Character Training vrij een cursist wiens cursus geld niet is voldaan uit te sluiten van de cursus.

4. Annulering

Bij annulering van een cursus worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • binnen drie weken voor de aanvangsdatum 50% van de kosten
  • binnen vijf werkdagen voor de aanvangsdatum 75% van de kosten
  • binnen twee werkdagen 100% van de kosten

Bij last minute annuleringen waarbij urgente overmacht kan worden aangetoond (ziekte/verdrietige familie omstandigheden) hanteren we de volgende spelregel. De cursist kan aansluiten bij een toekomstige training mits deze niet wordt volgeboekt met nieuwe deelnemers. Deze nieuwe deelnemers hebben in deze dus voorrang. Verder is het belangrijk dat je zelf op de website in de gaten houdt wanneer er nieuwe trainingen zijn. Aanmelden is ook je eigen verantwoordelijkheid. 

5. Overmacht

Character Training houdt zich het recht voor de oorspronkelijk geplande docent/trainer te laten vervangen . Indien de cursus/workshop geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden als gevolg door overmacht door het uitvallen van één of meerdere docenten/trainers, faciliteiten of indien het minimum aantal deelnemers, dat voor de training is gesteld, niet wordt gehaald, dan zullen zo veel mogelijk in overleg met de deelnemers/cursisten andere data worden vastgesteld om de cursus alsnog doorgang te laten vinden.

6. Studiemateriaal

Het tijdens het training verkregen studiemateriaal mag niet zonder toestemming worden vermenigvuldigd of online worden gezet

7. Aansprakelijkheid

Character Training is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die de cursist lijdt, indien Character Training door overmacht niet in staat is haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst na te komen.

7.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Character Training opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan dertig dagen, zijn zowel Character Training als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Character Training zal wel, indien van toepassing, het reeds betaalde cursusgeld terugstorten.

8. Geheimhouding

Character Training verplicht zich om, de informatie omtrent activiteiten en resultaten van haar cursisten niet aan derden naar buiten te brengen.